Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens over alle medewerkers die werkgever  ontvangt en verwerkt. Onder 'medewerkers' worden niet alleen de werknemers die bij werkgever in dienst zijn verstaan, maar ook uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers die ingeschakeld worden. Werkgever hecht groot belang aan de privacy van de medewerkers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van hun persoonsgegevens.

 1. Werkgever verwerkt ieders persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).
 2. Werkgever is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van alle medewerkers. Dit houdt in dat alleen werkgever bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
 3. Werkgever is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van alle medewerkers op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de eisen van de AVG.

De persoonsgegevens die de werkgever verzamelt en gebruikt zijn:

 1. Naam, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, contactgegevens bij noodgeval en kwalificaties (voorlichting, trainingscursussen, stages) en alle overige informatie die een werkgever heeft vermeld op het formulier PER-F-02  'formulier nieuwe werknemer".
 2. Beoordelingsformulieren.
 3. Gegevens over eventuele beperkingen en eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden op de werkplek.
 4. Correspondentie werkgever en werknemer.

Voor de vastlegging  van de arbeidsverhouding verzamelt werkgever de volgende gegevens;

 1. Geslacht, nationaliteit, kopie van identiteitsdocumenten, kopie diploma's
 2. Salarisgegevens, gegevens van de bankrekening, Burgerservicenummer (BSN), belastingtariefgroep, loonbelastingverklaring, fiscaalnummer, eventuele (vrijwillige) inhoudingen
 3. Aan- en afwezigheidsregistraties, bestede tijd aan opdrachten, training, onderzoeken en disciplinaire zaken
 4. Informatie over gebruik van onze IT-systemen en bedrijfsgebouwen (met inbegrip van kamerabewaking en deurintercomsystemen).
 5. In situaties waarbij dit strikt noodzakelijk en wettelijk toepasbaar is ook medische gegevens. 

Doel gebruik persoonsgegevens;

 1. Om de arbeidsovereenkomst na te leven evenals alle andere overeenkomsten en regels waaraan een arbeidsovereenkomst moet voldoen.
 2. Om beleid van talentbeheer uit te voeren en te verbeteren.
 3. Om overige HR-activiteiten uit te voeren (zoals taakbeheer, aan- en afwezigheidsbeheer, beheer van opleidingen en People management, kostenbeheer en disciplinaire procedures).
 4. De beveiliging en bescherming van mensen, bedrijfsgebouwen en systemen te bevorderen.
 5. Toezien op het respecteren van intern beleid en procedures.
 6. Communicatiesystemen en overige systemen beheren die worden gebruikt door werkgever.
 7. Voldoen aan verplichtingen, en meewerken aan onderzoeken door de politie, de overheid en toezichthouders.
 8. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is.

Bewaren persoonsgegevens;

 1. Bij uitdiensttreding worden de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.
 2. Bij uitdiensttreding wordt de salarisadministratie maximaal zeven jaar bewaard, wegens fiscale bewaarplicht.

Bewaren persoonsgegevens;

 1. Bij uitdiensttreding worden de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.
 2. Bij uitdiensttreding wordt de salarisadministratie maximaal zeven jaar bewaard, wegens fiscale bewaarplicht.

Persoonsgegevens en derden;
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers en/of dienstverleners van werkgever. (denk hierbij aan Arbo instantie, Salarisadministratie, IT-Bedrijf, o.i.d.). De leverancier(s) zijn gehouden aan contractuele  en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan en de privacy te respecteren. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden uit te voeren.

Ten aanzien van de persoonsgegevens heeft de werknemer de volgende rechten;

 1. Het recht op toegang tot en een afschrift van de persoonsgegevens.
 2. Het recht op het corrigeren van de persoonsgegevens.
 3. Het recht op vergetelheid en/of om gegevens te laten wissen. Als het voor werkgever niet noodzakelijk is om gegevens om een of andere reden te bewaren of verwerken, kan de werknemer vragen te stoppen met de verwerking van deze gegevens, de verwerking van de gegevens te beperken, of gedeeltelijk te wissen.
 4. Het recht om bezwaar te maken.

Inzage mailaccount bij uitdiensttreding;
In verband met bedrijfsbelang kan Yme Kuiper BV gedurende drie maanden het zakelijke mailaccount van de betreffende werknemer openhouden. Op deze manier kan Yme Kuiper BV oude contacten benaderen, helpen en/of aangeven wie de nieuwe contactpersoon is.